Αξιολόγηση

Η αξιολόγηση της ευχρηστίας του algorobots πραγματοποιήθηκε από πέντε εκπαιδευτικούς Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ειδικότητας Πληροφορικής (ΠΕ86), με τη βοήθεια του ερωτηματολογίου System Usability Scale (SUS) (Brooke, 1996) και συγκεκριμένα την ελληνική μετάφραση του από τους Katsanos,Tselios και Xenos (2012).
Το λογισμικό algorobots παρουσιάστηκε και στους πέντε αξιολογητές και κατόπιν τους δόθηκε ικανός χρόνος προς χρήση. Για την αξιολόγηση της ευχρηστίας του, τους διανεμήθηκε στη συνέχεια και συμπλήρωσαν ως εργαλείο αξιολόγησης της, το ερωτηματολόγιο SUS .

Περιγραφικά στατιστικά στοιχεία
Μέση Τιμή 77
Διάμεσος 75
Τυπική Απόκλιση 5,70
Πλήθος 5
Ελάχιστη Τιμή 70
Μέγιστη Τιμή 80

Από την ανάλυση των ερωτηματολογίων η μέση τιμή των αξιολογητών για το algorobots είναι 77 μονάδες και χαρακτηρίζεται ως «καλό» (κατηγορία 70-85).


Ακολουθεί το ερωτηματολόγιο SUS της αξιολόγησης. 

ALGOROBOTS - ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΧΡΗΣΤΙΑΣ (SUS)
© Copyright 2020  - Ελευθεριάδης Ε.