T

Διαμοίραση Εργασιών στον Παραλληλισμό

Στο μαθησιακό περιβάλλον algorobots πρωταγωνιστές του μικρόκοσμου είναι δύο ρομπότ που μπορούν να εκτελούν παράλληλα, αλγοριθμικά προγράμματα γραμμένα σε μια απλή μίνι-γλώσσα οπτικού προγραμματισμού. Υπάρχει η δυνατότητα κατασκευής αλγοριθμικών προβλημάτων από όλους τους χρήστες (τόσο από τους εκπαιδευτικούς όσο και από τους μαθητές) καθώς και η διεξαγωγή διαγωνισμών αλγοριθμικής επίλυσης, σε προβλήματα που έχουν κατασκευάσει οι ίδιοι, οικοδομώντας την γνώση

Τρεις Τρόποι Λειτουργίας

Τρόπος λειτουργίας: Παιχνίδι
• Στον τρόπο λειτουργίας παιχνίδι, ο χρήστης του περιβάλλοντος μπορεί να ανοίξει ένα αρχείο αλγοριθμικού προβλήματος και να προσπαθήσει για την επίλυση του.
• Ανοίγουμε έναν αλγόριθμο-πρόβλημα (αρχεία *.alg). Επίσης μπορούμε να ανοίξουμε βοηθητικά και κάποιο αρχείο αλγορίθμων (*.rob). Με τη δυνατότητα αυτή ο εκπαιδευτικός (και ο μαθητής) μπορεί να δίνει μαζί με το πρόβλημα και κάποιο τμήμα λύσης ή λύση με σφάλματα και έτσι επιτυγχάνεται η διεύρυνση και η διαβάθμιση στην παλέτα των δραστηριοτήτων που μπορεί να δημιουργηθούν στο περιβάλλον του algorobots κι ενισχύεται σημαντικά η εποικοδομιστική του διάσταση. Στην κατεύθυνση αυτή βοηθούν και τα εργαλεία για αποθήκευση των αλγορίθμων και την αποθήκευση εικόνων (στιγμιότυπα) τόσο από το ταμπλό του προβλήματος όσο και από τις λίστες εντολών (ώστε να είναι δυνατός ο διαμοιρασμός τους είτε για αξιολόγηση ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο που θα εξυπηρετεί την εκπαιδευτική δραστηριότητα που έχει σχεδιαστεί).
• Επιλέγουμε ρομπότ και λίστα εντολών και εάν θα εισάγουμε εντολές στο κύριο πρόγραμμα του ή σε συνάρτηση.
• Εισάγουμε εντολές (Επάνω, Κάτω, Αριστερά, Δεξιά, Πάρε, Συνάρτηση, Ηρεμία) και πειραματιζόμαστε να βρούμε το ζητούμενο του προβλήματος βοηθούμενοι από την περιγραφή του.
• Η έμφαση στη διαμοίραση εργασιών οπτικοποιείται από το χρώμα στο πλαίσιο της λύσης ανάλογο του ρομπότ που έχει εκτελέσει την εντολή πάρε.
• Στις εντολές μπορούμε να ορίσουμε τα πλήθος επανάληψης τους, να τις μετακινήσουμε πάνω-κάτω και να τις διαγράψουμε.
• Με δεξί κλικ σε λίστα εντολών, μπορούμε να καθαρίσουμε όλο το περιεχόμενο τους.
• Με δεξί κλικ στο κουμπί της εκτέλεσης, ορίζουμε την ταχύτητα της. Με το κουμπί της παύσης, μπορούμε να σταματήσουμε προσωρινά την εκτέλεση. Η επανεκκίνηση γίνεται με το κουμπί της εκτέλεσης. 

Τρόπος λειτουργίας: Κατασκευή
• Επιλέγοντας την Κατασκευή ως τρόπο λειτουργίας του περιβάλλοντος, ο χρήστης (εκπαιδευτικός ή μαθητής) μπορεί να κατασκευάσει το δικό του αλγοριθμικό πρόβλημα.
• Ως παραδείγματα αλγοριθμικών προβλημάτων μπορούν να χρησιμοποιηθούν κυρίως σύνθετες λέξεις, ώστε η διαμοίραση εργασιών να οδηγεί το κάθε ρομπότ να τρέχει από ένα μέρος τους, παράλληλα, π.χ. LearnTech. Επίσης σε επόμενο στάδιο, μπορούν να χρησιμοποιηθούν έννοιες, ορισμοί, μεταφράσεις, συνώνυμα, αντίθετα, συλλαβισμός.
• Με αριστερό κλικ επιλέγουμε/αποεπιλέγουμε ένα ή περισσότερα τετράγωνα του ταμπλό, ώστε στη συνέχεια να πληκτρολογήσουμε περιεχόμενο ή με δεξί κλικ μπορούμε να επιλέξουμε ενέργειες σ’ αυτά (Αποεπιλογή, Καθάρισμα, Κενό, Εμπόδιο, ρομπότ1 θέση, ρομπότ2 θέση) όπως παρουσιάζεται στο σχήμα 3.1.
• Γράφουμε την περιγραφή και το ζητούμενο (λύση) του αλγοριθμικού προβλήματος που κατασκευάζουμε στα αντίστοιχα πλαίσια στην πράσινη περιοχή.
• Πειραματιζόμαστε για την αλγοριθμική λύση του προβλήματος που κατασκευάζουμε εισάγοντας εντολές στις λίστες εντολών και εκτελώντας τες όπως περιγράφεται πιο πάνω στον τρόπο λειτουργίας παιχνίδι.
• Αποθηκεύουμε την κατασκευή μας με τη βοήθεια του ανάλογου κουμπιού στην εργαλειοθήκη ελέγχου. Μπορούμε να αποθηκεύσουμε τόσο το πρόβλημα (αρχεία *.alg) (ταμπλό) όσο και κάποια λύση (αλγόριθμους) (*.rob) καθώς και εικόνες (στιγμιότυπα) από όλα αυτά. Με τη δυνατότητα αυτή ο εκπαιδευτικός (και ο μαθητής) μπορεί να δίνει μαζί με το πρόβλημα και κάποιο τμήμα λύσης ή λύση με σφάλματα και έτσι επιτυγχάνεται η διεύρυνση και η διαβάθμιση στην παλέτα των δραστηριοτήτων που μπορεί να δημιουργηθούν στο περιβάλλον του algorobots κι ενισχύεται σημαντικά η εποικοδομιστική του διάσταση. 

Τρόπος λειτουργίας: Διαγωνισμός
• Ο διαγωνιζόμενος μαθητής καλείται να επιλέξει έναν φάκελο που περιέχει όλα τα αρχεία αλγοριθμικών προβλημάτων του διαγωνισμού. Ο φάκελος μπορεί να είναι τοπικός η κοινόχρηστος δικτύου. Ο διαχειριστής εκπαιδευτικός του διαγωνισμού έχει φροντίσει για την ύπαρξη όλων των αρχείων προβλημάτων του διαγωνισμού σε κάθε σταθμό εργασίας των διαγωνιζόμενων μαθητών που συμμετέχουν σε αυτόν.
• Η κονστρουκτιβιστική διάσταση της λειτουργίας αυτής του περιβάλλοντος algorobots, προκύπτει από τη δυνατότητα των διαγωνιζόμενων μαθητών να έχουν οι ίδιοι δημιουργήσει τα αρχεία-προβλήματα του διαγωνισμού (π.χ. ένα ο καθένας).
• Ο κάθε διαγωνιζόμενος μαθητής καλείται να επιλύσει όλα τα αρχεία-προβλήματα και στο τέλος της προσπάθειας του πληροφορείται για τον συνολικό χρόνο και τα βήματα που έχει χρησιμοποιήσει σε κάθε ρομπότ. 

Το αρχικό παράδειγμα DDPMS.alg

H Κατασκευή του

Η Λύση του

Η Βηματική Εκτέλεση της Λύσης του

Η Λύση του με Συνάρτηση

 

 

 

© Copyright 2020  - Ελευθεριάδης Ε.